Habarlar

 • Jynsy gatnaşykda bolmak üçin iň gowy ýygylyk hepdede näçe gezek?

  Jynsy gatnaşykda bolmak üçin iň gowy ýygylyk hepdede näçe gezek?

  Jynsy durmuşyň ýygylygy meselesinde adamlaryň arasynda hemişe uly tapawut bardy.Käbir adamlar üçin günde bir gezek gaty az, käbir adamlar üçin aýda bir gezek gaty köp.Şeýlelik bilen, jyns gatnaşyklaryna iň amatly wagt näçe gezek?Hepdede näçe gezek adaty?Bu sorag ...
  Koprak oka
 • Näme üçin oglanlar mydama gyzlary pyçaklamagy halaýarlar?

  Näme üçin oglanlar mydama gyzlary pyçaklamagy halaýarlar?

  1.Sanklamak gaty amatly Adam bedeniniň uzalyp gidýän bölegi hökmünde, düwme pyçaklamak üçin döredilenok, ýöne geň zat, şeýle bir elastik görünýär welin, oglanlar ony sypyryp bilmeýärler.Düwürtik glýutal myşsalardan we ýag dokumasynyň ýokarky örtüginden durýar.Esasanam fitnesli gyzlar üçin ...
  Koprak oka
 • Haýsy gyzlar jyns oýunjaklaryny ulanýarlar?

  Geçmişde adamlar söwda web sahypalarynda “ulularyň oýunjaklaryny” gözlänlerinde utanýardylar.Özüňi gysganmak, aýdyp bolmajak gadaganlyga meňzeýär.Uly oýunjaklary ulanýan gyzlara “nädogry” we “özüni söýmeýän” diýler.Todayöne bu gün ope hakda pikir alyşyp bolar ...
  Koprak oka
 • Uzak wagtlap jyns gatnaşyk etmeseňiz näme bolar?(aýallar üçin)

  Uzak wagtlap jyns gatnaşyk etmeseňiz näme bolar?(aýallar üçin)

  Singeke-täklik, uzak aralyk gatnaşyklary ýa-da iş tertibiniň tapawudy ýaly dürli ýeňip bolmajak faktorlar sebäpli köp aýallar uzak wagtlap jynsy gatnaşykda bolup bilmezlikleri üçin köplenç ýoldaşlary bilen bolup bilmeýärler.Fiziologiki zerurlyklary çözmegiň mümkinçiligi bolmadyk şunuň ýaly pursat ...
  Koprak oka
 • Barmagyň bölekleri näme?Ulanylyşy näme?

  Barmagyň bölekleri näme?Ulanylyşy näme?

  Barmak düşegi, adaty prezerwatiwlerden tapawutlanýan ýörite dizaýn edilen enjamdyr, sebäbi ol waginanyň içine barmak ýa-da duýgur ýer bilen göni aragatnaşykda ulanmak üçin niýetlenendir.Jyns döwründe barmagy has ygtybarly höweslendirmek, ýaglamak we possibden goramak ...
  Koprak oka
 • Masturbasiýa käselerini satyn almak üçin gollanma, iki eliňiz bilen masturbasiýa bilen hoşlaşyň!

  Masturbasiýa käselerini satyn almak üçin gollanma, iki eliňiz bilen masturbasiýa bilen hoşlaşyň!

  Köp oglanlaryň henizem masturbasiýa käseleri hakda hiç zat bilmeýändiklerine ýa-da hakyky masturbasiýa käsesiniň nämedigini görmändigine göz ýetirdim.Masturbasiýa käseleri oglanlaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamaga het edip bilmeýän seýrek oýunjaklarydyr.On ýyl mundan ozal doglan günümde, gowy dost maňa silikon masturbasyny berdi ...
  Koprak oka
 • Jyns oýunjaklaryny ulananyňyzda nädip rahat we rahat bolmaly?

  Jyns oýunjaklaryny ulananyňyzda nädip rahat we rahat bolmaly?

  Jynsy zerurlyklaryňyzy kabul ediň: Ilki bilen, jynsy zerurlyklarymyzyň adaty we tebigydygyna düşünmelidiris.Jyns, adamyň fiziki we akyl saglygynyň bir bölegidir.Jynsy taýdan kanagatlanmaga synanyşmaga we lezzet almaga hakymyz bar.Jynsy zerurlyklarymyzy kabul etmek, utanjy azaltmaga kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • Näme üçin erkekler aýal joraplaryny ýyrtmagy halaýarlar?

  Näme üçin erkekler aýal joraplaryny ýyrtmagy halaýarlar?

  Kimdir biri erkek aýalyň jorabyny ýyrtanda bu duýgyny suratlandyrdy: Erkek aýalyň jorabyny ýyrtanda, aýal kurýer paketini açanda duýýan ýalydyr.Bu gün erkekleriň jyns gatnaşyklarynda bolýan kiçijik gyzykly zatlaryna, ýagny aksiýasyny ýyrtmaga üns bereris ...
  Koprak oka
 • Aýallar üçin uly ýaşly oýunjaklar näme?

  Aýallar üçin uly ýaşly oýunjaklar näme?

  Aýallar üçin uly ýaşly oýunjaklaryň köp görnüşi bar, olaryň hersi aýallara dürli höwes we lezzet getirip biler.Ine, aýallar üçin birnäçe uly ýaşly oýunjaklar: 1. Wibrator: Massa stick taýagy \ AV taýagy hem diýilýär, bu jadyly taýaga meňzeýän we adatça dürli yrgyldy modasyna eýe bolan jyns oýunjakdyr ...
  Koprak oka
 • Näme üçin gyzlaryň köpüsi jyns döwründe çyralary öçürmegi halaýarlar?

  Näme üçin gyzlaryň köpüsi jyns döwründe çyralary öçürmegi halaýarlar?

  Birnäçe oglan birneme bulaşdy we sorady: Näme üçin her gezek söýgülisi bilen jyns gatnaşykda bolmak islese, "Bal, çyrany öçür" diýýär?"Çyralary öçürmek islämok" diýse, derrew gidýär we ölüm sanlaryna girýär: 1… 2 & ...
  Koprak oka
 • Uzak aralykdaky gatnaşyklar jyns meselelerini näçe çözýär?

  Uzak aralykdaky gatnaşyklar jyns meselelerini näçe çözýär?

  Uzak aralyk gatnaşyklary barada aýdylanda, iň utandyrýan zat, jyns gatnaşyklaryny edip bilmezlik.Söýgi barada aýdylanda, aldamaklygy halamok, ýöne jyns gatnaşyk etmeseňiz, dogrymy aýtsam, näme boljagyndan gorkýarsyňyz.Uzak aralyk gatnaşyklarynda söýgi meselelerini çözmek ...
  Koprak oka
 • Täze başlanlar üçin titremäni nädip ulanmaly?

  Täze başlanlar üçin titremäni nädip ulanmaly?

  Jyns wibratorlary aýallaryň arasynda gaty meşhurdyr we kiçi, göçme, giňden ulanylýan we elýeterli bolmak artykmaçlyklaryna eýedir.Manyöne täze gelenleriň köpüsi oýnamagy bilmeýändiklerini aýdýarlar.Ine, täze gelenlere titreýän ýumurtga hezilinden lezzet almak üçin birnäçe maslahat.1. Dogry titremäni saýlaň Differen ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3